คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบงานก่อนพิมพ์ และการติดต่อประสานงานเบื้องต้นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

            การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้หรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ หรือผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป และผ่านหน่วยสมรรถนะนักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print Designer) ระดับ 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print designer)

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRE-3-098ZB ทักษะเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PRT-PRE-3-100ZB ปฏิบัติการตรวจสอบงานก่อนพิมพ์
PRT-PRE-3-104ZB การติดต่อสื่อสารประสานงานเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0238-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CB-0033-A : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CB-0160-A : สมาคมการพิมพ์ไทย

ยินดีต้อนรับ