คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน
โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน
2. มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนากระบวนการทำงาน
3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
5. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้
6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานถ่ายลำและผ่านแดน ระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานถ่ายลำและผ่านแดนไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานถ่ายลำและผ่านแดน ระดับ 5 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

      ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ผู้ควบคุมการถ่ายลำและผ่านแดน หัวหน้าฝ่ายควบคุมการส่งออก-นำเข้า พนักงานควบคุมการถ่ายลำและผ่านแดน ผู้บันทึกพิธีการการถ่ายลำและผ่านแดน พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยการถ่ายลำและผ่านแดน ผู้บันทึกข้อมูลในการผ่านพิธีการถ่ายลำและผ่านแดนในระบบอิเลคทรอนิกส์ ผู้ติดตามสถานะของใบขนสินค้าถ่ายลำและผ่านแดนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXX-5-070ZB ควบคุมสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน
LOG-EXX-5-071ZB ติดตามตรวจทานระเบียบการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย ประกาศใหม่ ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
LOG-EXX-5-072ZB วางแผนจัดการสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน
LOG-EXX-5-073ZB วางแผนการใช้เทคโนโลยีควบคุมสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน
LOG-EXX-5-074ZB การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ
LOG-EXX-5-075ZB ประสานงานภายในและต่างประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ