คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตถ่ายลำและผ่านแดน จัดทำและตรวจ สอบเอกสารสัญญาทัณฑ์บนตรวจสอบ shipping document ขาเข้า-ออก ทางบก เรือ อากาศ จัดทำและตรวจสอบใบขนสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน จัดทำเอกสารการขนย้ายของผ่านแดน ติดต่อประสานงานกับผู้รับสินค้าถ่ายลำผ่านแดนต้นทาง/ปลายทาง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     ในกรณีที่สินค้าอยู่ในการควบคุมที่ต้องอนุญาตนำผ่าน ติดต่อประสานงานผู้รับขนส่งสินค้าถ่ายลำผ่านแดนจากท่านำเข้าไปยังท่าส่งออก ดำเนินการ ตรวจสอบการขนส่งสินค้าถ่ายลำและผ่านแดนระบบตู้คอนเทนเนอร์(LCL)2 ดำเนินการ ตรวจสอบการขนสินค้าถ่ายลำและผ่านแดนด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์(FCL) ส่งมอบสินค้าถ่ายลำและผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้า  ดำเนินการตรวจ สอบเอกสารการตามเงื่อนไขของถ่ายลำและผ่านแดน ตรวจสอบความถูกต้องของใบขนสินค้า ทำการตรวจสอบจำนวนสินค้าถ่ายลำและผ่านแดนตกค้าง ตรวจสอบบัญชีสินค้าสำหรับของถ่ายลำและผ่านแดน ยื่นใบขนส่งสินค้าผ่านแดนและถ่ายลำที่ประทับใบสั่งปล่อย ตรวจสอบใบขนสินค้าผ่านแดนและถ่ายลำ ควบคุมเอกสารสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน การควบคุมชนิดของสินค้าสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบจากหน่วยงานต่าง ๆ ถ่ายทอดระเบียบการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย ประกาศใหม่ ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนกำหนด เวลาในการจัดส่ง วางแผนการขนส่งสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน วางแผนจัดการสินค้าที่รอเพื่อถ่ายลำและผ่านแดน การใช้เทคโนโลยีในการติดตาม ตรวจสอบ สินค้าถ่ายลำและผ่านแดน การใช้เทคโนโลยีในการประเมินสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (เอกสารผิดพลาด) การแก้ไขปัญหากรณีพิเศษ (ขนส่งผิดพลาด) ประสานงาน ติดต่อกับลูกค้าต้นทาง/ปลายทางต่างประเทศ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน
2. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ
3. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
5. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานถ่ายลำและผ่านแดน ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานถ่ายลำและผ่านแดน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานถ่ายลำและผ่านแดน ระดับ 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
     บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ฝ่ายจัดทำเอกสารการถ่ายลำผ่านแดน พนักงานปฏิบัติพิธีการถ่ายลำและ ผ่านแดน(ชิปปิ้ง) พนักงานฝ่ายพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน พนักงานบันทึกเอกสารการถ่ายลำและ ผ่านแดน พนักงานรักษาความปลอดภัยการถ่ายลำและผ่านแดน และอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXX-4-065ZB ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการถ่ายลำและผ่านแดน
LOG-EXX-4-066ZB ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการถ่ายลำและผ่านแดน
LOG-EXX-4-067ZB ประสานงานกับหน่ายงานต่าง ๆ ภายใน ประเทศเพื่อจัดส่งสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน
LOG-EXX-4-068ZB จัดการขนส่งสินค้าถ่ายลำและผ่านแดนระบบตู้คอนเทนเนอร์
LOG-EXX-4-069ZB ดำเนินพิธีการศุลกากร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ