คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

  เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน วางแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ วางแผนจัดการด้านคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้า ดำเนินการตามคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้า ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2. มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
3. จัดการงานได้ กำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง และรายงานผลการปฏิบัติงานได้
5. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
6. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 อาชีพผู้ปฎิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

   บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่จัดการการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการคลังสินค้า (Warehouse Assistant or Associate Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Service Assistant or Associate Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Assistant or Associate Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Assistant or Associate Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการฝ่ายเอกสาร (Document Assistant or Associate Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Assistant or Associate Manager) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FDD-4-038ZB วางแผนการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FDD-4-039ZB วางแผนการบริการเพิ่มมูลค่าสินค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ