หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FDD-4-038ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้รับจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่รับจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ และดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
401131 วางแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปจัดทำแผนการปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 401131.01 103521
401131 วางแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 401131.02 103522
401132 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 1. ดำเนินการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด 401132.01 103523
401132 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 2. บันทึกเอกสารและรายงานการปฏิบัติงาน ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด 401132.02 103524

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

  1. ปฏิบัติการวางแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

    1.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปจัดทำแผนการปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

    1.2 สามารถจัดทำแผนการปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ปฏิบัติการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

    2.1 สามารถดำเนินการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

    2.2 สามารถบันทึกเอกสารและรายงานการปฏิบัติงาน จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า

2. การจัดพื้นที่ในการจัดวาง

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป

4. พิธีการทางศุลกากร14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

   2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

   3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

    2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนการกระจายสินค้าระหว่างประเทศโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1. พิจารณาหลักฐานความรู้

    2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    การวางแผนการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ผู้รับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. การวางแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปจัดทำแผนการปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 

   2. การดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ จะต้องดำเนินการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปตามแผน และบันทึกเอกสารและรายงานการปฏิบัติงาน 

   3. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 

 
ยินดีต้อนรับ