หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบริการเพิ่มมูลค่าสินค้า

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FDD-4-039ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการบริการเพิ่มมูลค่าสินค้า

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้รับจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    บุคคลที่ทำหน้าที่รับจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ และดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
401141 วางแผนจัดการด้านคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้า 1. วิเคราะห์ข้อมูลคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อนำไปวางแผนจัดการด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 401141.01 103525
401141 วางแผนจัดการด้านคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้า 2. จัดเตรียมวางแผนการใช้งานสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับเพิ่มมูลค่าของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 401141.02 103526
401142 ดำเนินการตามคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้า 1. ดำเนินการเพิ่มมูลค่าสินค้าตามคำสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ 401142.01 103527
401142 ดำเนินการตามคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้า 2. จัดทำและบันทึกเอกสารการเพิ่มมูลค่าสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด 401142.02 103528
401142 ดำเนินการตามคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้า 3. จัดทำรายงานการเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามแผนดำเนินการของหน่วยงาน 401142.03 103529
401143 ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 1. สำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 401143.01 103530
401143 ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 2. จัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการบริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 401143.02 103531
401143 ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 401143.03 103532

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

  1. ปฏิบัติการวางแผนจัดการด้านคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้า

    1.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อนำไปวางแผนจัดการด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

    1.2 สามารถจัดเตรียมวางแผนการใช้งานสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับเพิ่มมูลค่าของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ปฏิบัติการดำเนินการตามคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้า

    2.1 สามารถดำเนินการเพิ่มมูลค่าสินค้าตามคำสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ

    2.2 สามารถจัดทำและบันทึกเอกสารการเพิ่มมูลค่าสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามแผนดำเนินการ

    2.3 สามารถจัดทำรายงานการเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามแผนดำเนินการ

  3. ปฏิบัติการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

    3.1 สามารถสำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

    3.2 สามารถจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการบริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

    3.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า

2. การจัดพื้นที่ในการจัดวาง

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป

4. พิธีการทางศุลกากร14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

  2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

  3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนการกระจายสินค้าระหว่างประเทศโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

  1. พิจารณาหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

   การวางแผนการบริการเพิ่มมูลค่าสินค้า ผู้รับการประเมินจะต้องแสดงถึงการวางแผนจัดการด้านคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้า การดำเนินการตามคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้า การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การวางแผนจัดการด้านคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้า จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อนำไปวางแผนจัดการด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้า และจัดเตรียมวางแผนการใช้งานสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับเพิ่มมูลค่าของสินค้า  

   2. การดำเนินการตามคำสั่งการเพิ่มมูลค่าสินค้า จะต้องดำเนินการเพิ่มมูลค่าสินค้าตามคำสั่ง จัดทำและบันทึกเอกสารการเพิ่มมูลค่าสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดและจัดทำรายงานการเพิ่มมูลค่าสินค้า

   3. การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ จะต้องสำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ จัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการบริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 

   4. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    5. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 

 
ยินดีต้อนรับ