คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึ่งประสงค์ใน อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 จะสามารถเป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้และบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสามารถสั่งงานได้
    2. ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน
    3. ทักษะความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลาย
    4. สรุปและตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5
        1.1ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ ชั้น 5 ทั้งหน่วยสมรรถนะแกนกลางและหน่วยสมรรถนะทางเทคนิค
    2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะ อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5
        2.1สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และมีประสบการณ์ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 5 ปีต่อเนื่อง
        2.2หรือ สำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับ ปวส. และผ่านการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องขณะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่อง
        2.3หรือ ผ่านการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องขณะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ด้านปฏิบัติการทั่วไป
หมายเหตุ : 
    หน่วยสมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) จำนวน 4 หน่วย ได้แก่
    PPC5/1 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Monitoring Safety, Health and Work Environment (SHE))  
    PPC5/2 การประยุกต์ใช้แนวคิดหรือเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (Application of Quality Concepts) 
    PPC5/3 การควบคุมการทำงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Monitoring of the Operation and Maintenance of Basic Equipment in the Process Industry)
    PPC5/4 หลักการของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Process and Utility Overview)
    หน่วยสมรรถนะทางเทคนิค อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) จำนวน 3 หน่วย ได้แก่
    PPO5/1 การควบคุมระบบการแยก (Monitoring Separation System)
    PPO5/2 การควบคุมระบบแลกเปลี่ยนและถ่ายเทความร้อน (Monitoring the Operation of Heat Transfer, Fire Equipment and Cooler Systems)
    PPO5/3 การควบคุมระบบปฏิกิริยา (Monitoring of Reaction Systems)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PTC-ZZZ-5-044ZB การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Monitoring Safety,Health and Work Environment (SHE))
PTC-ZZZ-5-045ZB การประยุกต์ใช้แนวคิดหรือเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (Application of Quality Concepts)
PTC-ZZZ-5-046ZB การควบคุมการทำงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Monitoring of the operation and maintenance of Basic Equipment in the Process Industry)
PTC-ZZZ-5-047ZB หลักการของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Process and Utility Overview)
PTC-ZZZ-5-052ZB การควบคุมระบบการแยก (Monitoring Separation System)
PTC-ZZZ-5-053ZB การควบคุมระบบแลกเปลี่ยนและถ่ายเทความร้อน (Monitoring the Operation of Heat Transfer,Fire Equipment and Cooler Systems)
PTC-ZZZ-5-054ZB การควบคุมระบบปฏิกิริยา (Monitoring of Reaction Systems)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0056-A : วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ยินดีต้อนรับ