หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การควบคุมระบบปฏิกิริยา (Monitoring of Reaction Systems)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-5-054ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การควบคุมระบบปฏิกิริยา (Monitoring of Reaction Systems)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะเข้าใจหลักการและสามารถควบคุมระบบปฏิกิริยา continuous reaction และระบบ batch reaction ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3133 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี    3134 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPO5/3-1 ควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction (Monitor and Operate Continuous Reaction System) 1. ควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction ให้ค่าพารามิเตอร์ตรงกับที่ระบุในคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงาน (Process is monitored and maintained according to Machine Manual) PPO5/3-1.01 101634
PPO5/3-1 ควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction (Monitor and Operate Continuous Reaction System) 2. ตรวจสอบและควบคุมพารามิเตอร์ที่จะส่งผลต่อกระบวนการผลิตในระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction (Monitor and control parameters for local control system of safeguarding) PPO5/3-1.02 101635
PPO5/3-1 ควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction (Monitor and Operate Continuous Reaction System) 3. ควบคุมผลกระทบที่จะส่งผลต่อระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction (Causes and effects of operation are controlled) PPO5/3-1.03 101636
PPO5/3-1 ควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction (Monitor and Operate Continuous Reaction System) 4. ปฏิบัติการ startup/ shutdown ระบบ Continuous Reaction ตามคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Operate startup/shutdown process according to work instruction) PPO5/3-1.04 101637
PPO5/3-1 ควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction (Monitor and Operate Continuous Reaction System) 5. ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติของระบบ (Trouble shootings are identified and solved) PPO5/3-1.05 101638
PPO5/3-2 ควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Batch Reaction (Monitor and Operate Batch Reaction System) 1. ควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Batch Reaction ให้ค่าพารามิเตอร์ตรงกับที่ระบุในคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงาน (Process is monitored and maintained according to Machine Manual) PPO5/3-2.01 101639
PPO5/3-2 ควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Batch Reaction (Monitor and Operate Batch Reaction System) 2. ตรวจสอบและควบคุมพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตในระบบปฏิกิริยา Batch Reaction ตามคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงาน (Monitor and control parameters Batch Reaction System according to operation unit handbook) PPO5/3-2.02 101640
PPO5/3-2 ควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Batch Reaction (Monitor and Operate Batch Reaction System) 3. ควบคุมผลกระทบที่จะส่งผลต่อระบบปฏิกิริยา Batch Reaction (Causes and effects of operation are controlled) PPO5/3-2.03 101641
PPO5/3-2 ควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Batch Reaction (Monitor and Operate Batch Reaction System) 4. ปฏิบัติการ startup/ shutdown ระบบปฏิกิริยา Batch Reaction ตามคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Operate startup/shutdown process according to work instruction) PPO5/3-2.04 101642
PPO5/3-2 ควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Batch Reaction (Monitor and Operate Batch Reaction System) 5. ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติของระบบปฏิกิริยา Batch Reaction (Trouble shootings are identified and solved) PPO5/3-2.05 101643

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    ควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction

    ควบคุมผลกระทบที่จะส่งผลต่อระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction

    ปฏิบัติการ startup หรือ shutdown ระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction

    ควบคุมการทำงานของระบบ Batch Reaction

    ควบคุมผลกระทบที่จะส่งผลต่อระบบ Batch Reaction

    ปฏิบัติการ startup หรือ shutdown ระบบ Batch Reaction

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    การควบคุมการทำงานของระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction

    การควบคุมผลกระทบที่จะส่งผลต่อระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction

    ขั้นตอนการ startup หรือ shutdown ระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction

    ปัญหาและแนวทางแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติของระบบปฏิกิริยา Continuous Reaction

    การควบคุมการทำงานของระบบ Batch Reaction

    การควบคุมผลกระทบที่จะส่งผลต่อระบบ Batch Reaction

    ขั้นตอนการ startup หรือ shutdown ระบบ Batch Reaction

    ปัญหาและแนวทางแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติของระบบ Batch Reaction


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมินหลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในเอกสารคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะช่างเทคนิคปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมระบบปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติด้วยการทดสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินควรมีประสบการณ์การควบคุมหอปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

    (ค) คำอธิบายรายละเอียด

        ค่าพารามิเตอร์ตรงกับที่ระบุในคู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ที่ปรากฎในคู่มือการปฏิบัติงานตามที่สถานประกอบการระบุไว้ หรือตามที่สถานที่ทดสอบกำหนดไว้ โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินอ่านหรือศึกษาจากคู่มือการใช้งานของเครื่องจักร หรือ Manual Machine เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ