หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การควบคุมระบบการแยก (Monitoring Separation System)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-5-052ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การควบคุมระบบการแยก (Monitoring Separation System)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะเข้าใจหลักการทำงานของระบบการแยก (Distillation/Stripping) และการควบคุมระบบการแยก (Separation/Filtration/Absorption/Extraction/Dehydration) ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3133 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี    3134 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPO5/1-1 ควบคุมการปฏิบัติของระบบการแยก Distillation/Stripping (Monitor and Operate Distillation/Stripping System) 1. ควบคุมการทำงานของระบบการแยก Distillation/ Stripping ให้ค่าพารามิเตอร์ตรงกับที่ระบุไว่ในคู่มือปฏิบัติการของหน่วยงาน (Process is monitored and maintained according to Manual Machine) PPO5/1-1.01 101618
PPO5/1-1 ควบคุมการปฏิบัติของระบบการแยก Distillation/Stripping (Monitor and Operate Distillation/Stripping System) 2. ควบคุมผลกระทบที่จะส่งผลต่อระบบการแยก Distillation/ Stripping (Control causes & effects of Distillation/ Stripping System) PPO5/1-1.02 101619
PPO5/1-1 ควบคุมการปฏิบัติของระบบการแยก Distillation/Stripping (Monitor and Operate Distillation/Stripping System) 3. ปฏิบัติการ startup/shutdown ระบบการแยก Distillation/Stripping ตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Operate startup/shutdown process according to work instruction) PPO5/1-1.03 101620
PPO5/1-1 ควบคุมการปฏิบัติของระบบการแยก Distillation/Stripping (Monitor and Operate Distillation/Stripping System) 4. ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติของระบบการแยก Distillation/ Stripping (Distillation/ Stripping trouble shootings are identified and solved) PPO5/1-1.04 101621
PPO5/1-2 ควบคุมการปฏิบัติของระบบ (Monitor and Operate Separation/Filtration/Absorption/Extraction Dehydration) 1. ควบคุมการทำงานของระบบSeparation/ Filtration/ Absorption/ Extraction/ Dehydration ให้ค่าพารามิเตอร์ตรงกับที่ระบุในคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงาน (Process is monitored and maintained according to machine manual) PPO5/1-2.01 101622
PPO5/1-2 ควบคุมการปฏิบัติของระบบ (Monitor and Operate Separation/Filtration/Absorption/Extraction Dehydration) 2. ควบคุมผลกระทบที่จะส่งผลต่อระบบ Separation/ Filtration/ Absorption/ Extraction/ Dehydration (Control causes & effects of Separation/ Filtration/ Absorption/ Extraction/ Dehydration) PPO5/1-2.02 101623
PPO5/1-2 ควบคุมการปฏิบัติของระบบ (Monitor and Operate Separation/Filtration/Absorption/Extraction Dehydration) 3. ปฏิบัติการ startup/ shutdown ระบบ Separation/ Filtration/Absorption/ Extraction/ Dehydration ตามคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Operate startup/shutdown process according to work instruction) PPO5/1-2.03 101624
PPO5/1-2 ควบคุมการปฏิบัติของระบบ (Monitor and Operate Separation/Filtration/Absorption/Extraction Dehydration) 4. ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติของระบบ Separation/ Filtration/ Absorption/ Extraction/ Dehydration (Trouble shootings are identified and solved) PPO5/1-2.04 101625

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    การปฏิบัติควบคุมระบบการแยกสาร

    ปฏิบัติการ startup/shutdown ระบบการแยก Distillation/Stripping

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    หลักการกลั่นแยกสาร

    อุปกรณ์ในระบบการแยก Distillation/Stripping System

    การ startup/shutdown ระบบการแยกสาร

    การควบคุมระบบการแยก Distillation/Stripping System ให้ค่าพารามิเตอร์เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงาน

    การควบคุมผลกระทบในระบบการแยกสาร

    ปัญหาและแนวทางแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติของระบบการแยกสาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมินหลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในเอกสารคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะช่างเทคนิคปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมระบบการแยก Distillation/Stripping System ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

        3) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดลองสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจหลักการแยก Distillation/Stripping System ระบบอุปกรณ์ที่ใช้ เข้าใจระบบควบคุมการแยก Distillation/Stripping System

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        การควบคุมการทำงานของระบบการแยก Distillation/Stripping System ให้ค่าพารามิเตอร์ตรงกับคู่มือการปฏิบัติงาน

        การควบคุมผลกระทบที่ส่งผลต่อระบบการแยก Distillation/Stripping System

        การปฏิบัติการ startup/shutdown ระบบการแยก Distillation/Stripping System

        การระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติของระบบการแยก Distillation/Stripping System

        ระบบการแยก Distillation/Stripping System ประกอบด้วย Separation, Filtration, Absorption, Extraction, Dehydration


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์เขิงเทคนิคยินดีต้อนรับ