คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึ่งประสงค์ใน อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 จะสามารถใช้ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน และบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสามารถสั่งงานได้
    2. ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน
    3. ทักษะความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลาย
    4. สรุปและตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
        1.1ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ ชั้น 4 ทั้งหน่วยสมรรถนะแกนกลางและหน่วยสมรรถนะทางเทคนิค
    2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะ อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
        2.1สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านไฟฟ้า และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ปีต่อเนื่อง
        2.2หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านไฟฟ้า 
        2.3หรือ สำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับ ปวส. ด้านไฟฟ้า และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปีต่อเนื่อง
        2.4หรือ มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 5 ปีต่อเนื่อง
    3.การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่สูงขึ้นไป
        3.1หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 เรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปีต่อเนื่อง จึงจะสามารถขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ด้านไฟฟ้า 
หมายเหตุ : 
    หน่วยสมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) จำนวน 4 หน่วย ได้แก่
    PPC4/1 โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure)
    PPC4/2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (Safety, Health and Work Environment (SHE))
    PPC4/3 หลักการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Basic Equipment in the Process Industry)  
    PPC4/4 ระบบสนับสนุน (Utility) ในกระบวนการผลิต (Process and Utility Overview) 
    หน่วยสมรรถนะทางเทคนิค อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 จำนวน 2 หน่วย ได้แก่
    PPE4/1 ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 1 (Safety in Electrical Maintenance 1)
    PPE4/2 การตรวจสอบ บำรุงรักษา สอบเทียบ หล่อลื่น ทำความสะอาดและปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 (Inspection, Maintaining, Calibrating, Lubricating, Cleaning and Tuning Electrical Equipment 1)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PTC-ZZZ-4-040ZB โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure)
PTC-ZZZ-4-041ZB ความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (Safety,Health and Work Environment (SHE))
PTC-ZZZ-4-042ZB หลักการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Basic Equipment in the Process Industry)
PTC-ZZZ-4-043ZB ระบบสนับสนุน (Utility) ในกระบวนการผลิต (Process and Utility Overview)
PTC-ZZZ-4-055ZB ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 1 (Safety in Electrical Maintenance 1)
PTC-ZZZ-4-056ZB การตรวจสอบ บำรุงรักษา สอบเทียบ หล่อลื่น ทำความสะอาดและปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 (Inspection, Maintaining, Calibrating, Lubricating, Cleaning and Tuning Electrical Equipment 1)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0056-A : วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ยินดีต้อนรับ