หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

หลักการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Basic Equipment in the Process Industry)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-042ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ หลักการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Basic Equipment in the Process Industry)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ภาคสนาม (Field Instrument Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ระบบควบคุมการผลิต (System Control Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Analyzer Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้งานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ประกอบ อันได้แก่ ท่อ วาล์ว ถัง ปั๊ม ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ ทั้งประเภทที่เป็น stationary equipment และ rotating equipment เข้าใจส่วนประกอบ และระบบการทำงานของเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า    3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล    3133 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี    3134 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPC4/3-1 เข้าใจหลักการทำงานของระบบท่อและวาล์ว (Understand the functions of Piping and Valves) 1. อธิบายหลักการทำงานของระบบท่อและวาล์ว (The functions of Piping and Valves are described) PPC4/3-1.01 101521
PPC4/3-1 เข้าใจหลักการทำงานของระบบท่อและวาล์ว (Understand the functions of Piping and Valves) 2. วิเคราะห์ความผิดปกติเบื้องต้นของท่อและวาล์ว (Awareness in working with Piping and Valves) PPC4/3-1.02 101522
PPC4/3-2 เข้าใจหลักการทำงานของถังและถังความดัน (Understand the functions of the Tanks and Pressure Vessels) 1. อธิบายหลักการทำงานของถังและถังความดัน (The functions of the Tanks, and Pressure Vessels are described) PPC4/3-2.01 101523
PPC4/3-2 เข้าใจหลักการทำงานของถังและถังความดัน (Understand the functions of the Tanks and Pressure Vessels) 2. วิเคราะห์ความผิดปกติเบื้องต้นของถังและถังความดัน (Awareness in working with Tanks and Pressure Vessels) PPC4/3-2.02 101524
PPC4/3-3 เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องจักรกล (Understand the functions of Rotating Equipment such as Motor,Turbines,Pumps,Compressors) 1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องจักรกล (The functions of Rotating Equipment such as Pumps and Compressors are described) PPC4/3-3.01 101525
PPC4/3-3 เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องจักรกล (Understand the functions of Rotating Equipment such as Motor,Turbines,Pumps,Compressors) 2. วิเคราะห์ความผิดปกติเบื้องต้นของเครื่องจักรกล (Awareness in working with Rotating Equipment such as Motor, Turbines, Pumps, Compressors) PPC4/3-3.02 101526
PPC4/3-4 เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องกลคงที่ (Understand the functions of Static Equipment : Strainer, Filters, Dryers, and Steam Trap) 1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องกลคงที่ (The functions of Static Equipment are described) PPC4/3-4.01 101527
PPC4/3-4 เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องกลคงที่ (Understand the functions of Static Equipment : Strainer, Filters, Dryers, and Steam Trap) 2. วิเคราะห์ความผิดปกติเบื้องต้นของเครื่องกลคงที่ (Analyze basic malfunction of Static Equipment) PPC4/3-4.02 101528
PPC4/3-5 เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Understand the functions of Heat Transfer Equipment) 1. อธิบายหลักการทำงานของเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (The functions of Heat Transfer Equipment are described) PPC4/3-5.01 101529
PPC4/3-5 เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Understand the functions of Heat Transfer Equipment) 2. วิเคราะห์ความผิดปกติเบื้องต้นของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Analyze basic malfunction of Heat Transfer Equipment) PPC4/3-5.02 101530

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    มีความรู้ในเรื่องระบบท่อและวาล์ว

    มีความรู้ในเรื่องส่วนประกอบ หลักการทำงาน และข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ของเครื่องกลคงที่และอุปกรณ์ เช่น tank, pressure vessels (drums), strainers, filters, dryers, steam trap, cooling towers, heat exchangers, boilers, furnaces เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะช่างเทคนิคปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจโครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

    ผู้ที่เข้ารับการประเมินควรเป็นช่างเทคนิคที่มีความรู้ในเรื่อง เครื่องกลคงที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาทิ ระบบท่อและวาล์ว static equipment รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบ หลักการทำงาน และข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

    หลักการทำงานของระบบท่อ ประเภทของท่อ ระบบและการใช้งาน ประเภทของวาล์ว และลักษณะการใช้งาน และข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน และความผิดปกติเบื้องต้นของอุปกรณ์ระบบท่อ 

    หลักการทำงานของถังและถังความดัน (tank and pressure vessel) และข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน และความผิดปกติเบื้องต้นของถังและถังความดัน

    หลักการทำงานของเครื่องจักรกล (Rotating Equipment) เช่น Turbines, Pumps, Compressors ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน และความผิดปกติเบื้องต้นของอุปกรณ์เครื่องจักรกล

    หลักการทำงานของเครื่องกลคงที่ (static equipment) เช่น pressure vessels, tank, column เป็นต้น 

    รวมทั้งลักษณะการทำงาน ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานและความผิดปกติเบื้องต้น

    หลักการทำงานของเครื่องถ่ายเทความร้อน (Heat transfer) ได้แก่ cooling towers, heat exchangers, boilers, furnace ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานและความผิดปกติเบื้องต้น 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    เครื่องมือการประเมิน

    แบบทดสอบข้อเขียน

    เครื่องมือการประเมิน

    แบบทดสอบข้อเขียน

    เครื่องมือการประเมิน

    แบบทดสอบข้อเขียน

    เครื่องมือการประเมิน

    แบบทดสอบข้อเขียน

    เครื่องมือการประเมิน

    แบบทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ