คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึ่งประสงค์ใน อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 จะสามารถเป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้และบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสามารถสั่งงานได้
    2. ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน
    3. ทักษะความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลาย
    4. สรุปและตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5
        1.1ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ ชั้น 5 ทั้งหน่วยสมรรถนะแกนกลางและหน่วยสมรรถนะทางเทคนิค
    2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะ อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5
        2.1สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านไฟฟ้า และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 5 ปีต่อเนื่อง
        2.2หรือ สำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับ ปวส. ด้านไฟฟ้า และผ่านการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ขณะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่อง
        2.3หรือ ผ่านการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าขณะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ด้านไฟฟ้า 
หมายเหตุ : 
    หน่วยสมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) จำนวน 4 หน่วย ได้แก่
    PPC5/1 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Monitoring Safety, Health and Work Environment (SHE))  
    PPC5/2 การประยุกต์ใช้แนวคิดหรือเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (Application of Quality Concepts) 
    PPC5/3 การควบคุมการทำงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Monitoring of the Operation and Maintenance of Basic Equipment in the Process Industry)
    PPC5/4 หลักการของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Process and Utility Overview)
    หน่วยสมรรถนะทางเทคนิค อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 จำนวน 6 หน่วย ได้แก่
    PPE5/1 ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 2 (Safety in Electrical Maintenance 2)
    PPE5/2 การตรวจสอบ บำรุงรักษา สอบเทียบ หล่อลื่น ทำความสะอาดและปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้า 2(Inspection, Maintaining, Calibrating, Lubricating, Cleaning and Tuning Electrical Equipment 2)
    PPE5/3 การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผิดปกติ (Repairing or Replacing Malfunctions Electrical Equipment)
    PPE5/4 การติดตั้งและทดสอบการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้า (Installation and Commission of Electrical Equipment)
    PPE5/5 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance (PDM) of Electrical Equipment)
    PPE5/6 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการทำงานที่ผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Electrical Equipment)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PTC-ZZZ-5-044ZB การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Monitoring Safety,Health and Work Environment (SHE))
PTC-ZZZ-5-045ZB การประยุกต์ใช้แนวคิดหรือเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (Application of Quality Concepts)
PTC-ZZZ-5-046ZB การควบคุมการทำงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Monitoring of the operation and maintenance of Basic Equipment in the Process Industry)
PTC-ZZZ-5-047ZB หลักการของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Process and Utility Overview)
PTC-ZZZ-5-057ZB ความปลอดภัยใน การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 2 (Safety in Electrical Maintenance 2)
PTC-ZZZ-5-058ZB การตรวจสอบ บำรุงรักษา สอบเทียบ หล่อลื่น ทำความสะอาดและปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้า 2 (Inspection, Maintaining, Calibrating, Lubricating, Cleaning and Tuning Electrical Equipment 2)
PTC-ZZZ-5-059ZB การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผิดปกติ (Repairing or Replacing Malfunctions Electrical Equipment)
PTC-ZZZ-5-060ZB การติดตั้งและทดสอบการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้า (Installation and Commission of Electrical Equipment)
PTC-ZZZ-5-061ZB การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance (PDM) of Electrical Equipment)
PTC-ZZZ-5-062ZB การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการทำงานที่ผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Electrical Equipment)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0056-A : วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ยินดีต้อนรับ