หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การตรวจสอบ บำรุงรักษา สอบเทียบ หล่อลื่น ทำความสะอาดและปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 (Inspection, Maintaining, Calibrating, Lubricating, Cleaning and Tuning Electrical Equipment 1)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-056ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การตรวจสอบ บำรุงรักษา สอบเทียบ หล่อลื่น ทำความสะอาดและปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 (Inspection, Maintaining, Calibrating, Lubricating, Cleaning and Tuning Electrical Equipment 1)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเข้าใจ single line diagram บำรุงรักษาระบบ main power, power electronic and control บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบโรงไฟฟ้า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPE4/2-1 เข้าใจ Single Line Diagram (Understand the Single Line Diagram) 1. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ในแบบSingle line diagram (Describe symbol of single line diagram) PPE4/2-1.01 101653
PPE4/2-1 เข้าใจ Single Line Diagram (Understand the Single Line Diagram) 2. วิเคราะห์รายละเอียดในแบบ Single line diagram (Analyze details of single line diagram) PPE4/2-1.02 101654
PPE4/2-2 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลัก 1 (Maintain Main Power System 1)

Substation and distribution system

-HV, MV, LV Switchgear (SWGR) 

-Electric power system protection

-Cable and jointer

-MCC system

-Power quality (Capacitor compensation unit)

-Transformer)

1. ปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน (Work is performed to meet the requirements of company/ manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, specific application and area classification)

PPE4/2-2.01 101655
PPE4/2-2 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลัก 1 (Maintain Main Power System 1) 2. ตรวจสอบทางกายภาพตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน (Physical inspection meets company/manufacturer/industry parameters) PPE4/2-2.02 101656
PPE4/2-2 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลัก 1 (Maintain Main Power System 1) 3. ปรับแต่งอุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งาน (Rectification is verified according to the application) PPE4/2-2.03 101657
PPE4/2-2 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลัก 1 (Maintain Main Power System 1) 4. สอบเทียบอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐาน (Calibration is verified according to engineering specifications and certified standards when applicable) PPE4/2-2.04 101658
PPE4/2-2 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลัก 1 (Maintain Main Power System 1) 5. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ตามมาตรฐาน (Functional test meets company/ manufacturer/industry standards) PPE4/2-2.05 101659
PPE4/2-2 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลัก 1 (Maintain Main Power System 1) 6.ระบุความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ (Known inputs result in expected outputs as specified by the manufacturer) PPE4/2-2.06 101660
PPE4/2-2 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลัก 1 (Maintain Main Power System 1) 7. จัดทำรายงานตามแนวปฏิบัติของบริษัท(Documentation is completed according to company guidelines) PPE4/2-2.07 101661
PPE4/2-3 บำรุงรักษาระบบพลังงานไฟฟ้าและการควบคุม 1 (Maintain Power Electronic and Control 1)
-UPS and battery charger 
-AC drive and control
-DC drive and control) 
1. ปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน(Work is performed to meet the requirements of company/ manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, specific application and area classification)
PPE4/2-3.01 101662
PPE4/2-3 บำรุงรักษาระบบพลังงานไฟฟ้าและการควบคุม 1 (Maintain Power Electronic and Control 1) 2. ตรวจสอบทางกายภาพตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน (Physical inspection meets company/manufacturer/industry parameters) PPE4/2-3.02 101663
PPE4/2-3 บำรุงรักษาระบบพลังงานไฟฟ้าและการควบคุม 1 (Maintain Power Electronic and Control 1) 3. ปรับแต่งอุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งาน (Rectification is verified according to the application) PPE4/2-3.03 101664
PPE4/2-3 บำรุงรักษาระบบพลังงานไฟฟ้าและการควบคุม 1 (Maintain Power Electronic and Control 1) 4. สอบเทียบอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐาน (Calibration is verified according to engineering specifications and certified standards when applicable) PPE4/2-3.04 101665
PPE4/2-3 บำรุงรักษาระบบพลังงานไฟฟ้าและการควบคุม 1 (Maintain Power Electronic and Control 1) 5. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ตามมาตรฐาน (Functional test meets company/ manufacturer/industry standards) PPE4/2-3.05 101666
PPE4/2-3 บำรุงรักษาระบบพลังงานไฟฟ้าและการควบคุม 1 (Maintain Power Electronic and Control 1) 6. ระบุความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ (Known inputs result in expected outputs as specified by the manufacturer) PPE4/2-3.06 101667
PPE4/2-3 บำรุงรักษาระบบพลังงานไฟฟ้าและการควบคุม 1 (Maintain Power Electronic and Control 1) 7. จัดทำรายงานตามแนวปฏิบัติของบริษัท (Documentation is completed according to company guidelines) PPE4/2-3.07 101668
PPE4/2-4 บำรุงรักษาเครื่องจักรไฟฟ้า 1 (Maintain Electrical Machine 1)
- Motor
- Generator
1. ปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน (Work is performed to meet the requirements of company/ manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, specific application and area classification)
PPE4/2-4.01 101669
PPE4/2-4 บำรุงรักษาเครื่องจักรไฟฟ้า 1 (Maintain Electrical Machine 1) 2. ตรวจสอบทางกายภาพตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน (Physical inspection meets company/manufacturer/industry parameters) PPE4/2-4.02 101670
PPE4/2-4 บำรุงรักษาเครื่องจักรไฟฟ้า 1 (Maintain Electrical Machine 1) 3. ปรับแต่งอุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งาน (Rectification is verified according to the application) PPE4/2-4.03 101671
PPE4/2-4 บำรุงรักษาเครื่องจักรไฟฟ้า 1 (Maintain Electrical Machine 1) 4. สอบเทียบอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐาน (Calibration is verified according to engineering specifications and certified standards when applicable) PPE4/2-4.04 101672
PPE4/2-4 บำรุงรักษาเครื่องจักรไฟฟ้า 1 (Maintain Electrical Machine 1) 5. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ตามมาตรฐาน (Functional test meets company/ manufacturer/industry standards) PPE4/2-4.05 101673
PPE4/2-4 บำรุงรักษาเครื่องจักรไฟฟ้า 1 (Maintain Electrical Machine 1) 6. ระบุความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ (Known inputs result in expected outputs as specified by the manufacturer) PPE4/2-4.06 101674
PPE4/2-4 บำรุงรักษาเครื่องจักรไฟฟ้า 1 (Maintain Electrical Machine 1) 7. จัดทำรายงานตามแนวปฏิบัติของบริษัท (Documentation is completed according to company guidelines) PPE4/2-4.07 101675
PPE4/2-5 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 1 (Maintain Plant Electrical Equipment and System)
- Grounding and lightning system
- Lighting system
- Air Condition
1. ปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน(Work is performed to meet the requirements of company/ manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, specific application and area classification)
PPE4/2-5.01 101676
PPE4/2-5 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 1 (Maintain Plant Electrical Equipment and System) 2. ตรวจสอบทางกายภาพตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน (Physical inspection meets company/manufacturer/industry parameters) PPE4/2-5.02 101677
PPE4/2-5 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 1 (Maintain Plant Electrical Equipment and System) 3. ปรับแต่งอุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งาน (Rectification is verified according to the application) PPE4/2-5.03 101678
PPE4/2-5 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 1 (Maintain Plant Electrical Equipment and System) 4. สอบเทียบอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐาน (Calibration is verified according to engineering specifications and certified standards when applicable) PPE4/2-5.04 101679
PPE4/2-5 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 1 (Maintain Plant Electrical Equipment and System) 5. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ตามมาตรฐาน (Functional test meets company/ manufacturer/industry standards) PPE4/2-5.05 101680
PPE4/2-5 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 1 (Maintain Plant Electrical Equipment and System) 6. ระบุความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ (Known inputs result in expected outputs as specified by the manufacturer) PPE4/2-5.06 101681
PPE4/2-5 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 1 (Maintain Plant Electrical Equipment and System) 7. จัดทำรายงานตามแนวปฏิบัติของบริษัท (Documentation is completed according to company guidelines) PPE4/2-5.07 101682
PPE4/2-6 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 2 (Maintain Plant Electrical Equipment and System 2) 1. ปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน (Work is performed to meet the requirements of company/ manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, specific application and area classification) PPE4/2-6.01 101683
PPE4/2-6 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 2 (Maintain Plant Electrical Equipment and System 2) 2. ตรวจสอบทางกายภาพตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน (Physical inspection meets company/manufacturer/industry parameters) PPE4/2-6.02 101684
PPE4/2-6 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 2 (Maintain Plant Electrical Equipment and System 2) 3. ปรับแต่งอุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งาน (Rectification is verified according to the application) PPE4/2-6.03 101685
PPE4/2-6 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 2 (Maintain Plant Electrical Equipment and System 2) 4. สอบเทียบอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐาน (Calibration is verified according to engineering specifications and certified standards when applicable) PPE4/2-6.04 101686
PPE4/2-6 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 2 (Maintain Plant Electrical Equipment and System 2) 5. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ตามมาตรฐาน (Functional test meets company/ manufacturer/industry standards) PPE4/2-6.05 101687
PPE4/2-6 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 2 (Maintain Plant Electrical Equipment and System 2) 6. ระบุความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ (Known inputs result in expected outputs as specified by the manufacturer) PPE4/2-6.06 101688
PPE4/2-6 บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโรงงาน 2 (Maintain Plant Electrical Equipment and System 2) 7. จัดทำรายงานตามแนวปฏิบัติของบริษัท(Documentation is completed according to company guidelines) PPE4/2-6.07 101689

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    ปฏิบัติงานปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน

    ตรวจสอบทางกายภาพตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน

    ปรับแต่งอุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งาน

    สอบเทียบอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐาน

    ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

    ระบุความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์

    จัดทำรายงานตามแนวปฏิบัติของบริษัท

    วิเคราะห์รายละเอียดในแบบ Single line diagram

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

    Single line diagram ความหมายของสัญลักษณ์ และการวิเคราะห์รายละเอียดในไดอะแกรม

    ระบบไฟฟ้าหลัก (main power system) ประกอบด้วย substation and distribution system, HV, MV, LV Switchgear (SWGR), electric power system protection, cable and jointer, MCC system, power quality (capacitor compensation unit), transformer

    ระบบพลังงานไฟฟ้าและการควบคุม (Maintain Power Electronic and Control) เช่น UPS and battery charger , AC drive and control, DC drive and control

    การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบ เช่น grounding and lightning system, lighting system, air condition

    อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานและระบบ (Maintain Plant Electrical Equipment and System) เช่น fire alarm, firefighting extinguisher system

    เนื้อหาความรู้ครอบคลุมการปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้และอุปกรณ์ การตรวจสอบทางกายภาพ การปรับแต่งอุปกรณ์ การสอบเทียบ การทดสอบการทำงาน การระบุความผิดปกติ และการจัดทำรายงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.3 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.4 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.5 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.6 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ