คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าทางถนน อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าทางถนน อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการประเมินความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าทางถนน ติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน (Track & Trace) ตรวจสภาพยานพาหนะและอุปกรณ์หลังจากขนส่งสินค้าทางถนน ป้องกันและบำรุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์จากขนส่งสินค้าทางถนน เสนอรายงานผลการขนส่งสินค้าทางถนน วางแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าทางถนน วิเคราะห์ความเสียหายและสาเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน ดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน เสนอรายงานความเสียหายและความรุนแรงจากการขนส่งสินค้าทางถนน เสนอแนะแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ เตรียมความพร้อมด้านบุคคล การกำหนดเส้นทางและชั่วโมงการทำงาน และตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

  1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน

  2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน

  3. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย

  4. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

  5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ

  6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

  7. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

  8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพขนส่งสินค้าทางถนน หรือ มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนนอย่างน้อย 1 ปี รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
   ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRS-5-082ZA จัดการยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRS-5-083ZA ดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRS-5-084ZA จัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ