Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าทางถนน อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน
1
2
3
4
5
ดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน
6
7
8
9
10
จัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน
11
12
13
14

ยินดีต้อนรับ