หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TRS-5-084ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

     บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ การเตรียมความพร้อมด้านบุคคล การกำหนดเส้นทางและชั่วโมงการทำงาน และตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
210141 เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ 1.ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน 210141.01 91796
210141 เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ 2.รายงานผลการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะได้ถูกต้องตามใบรายการตรวจสอบ 210141.02 91797
210142 เตรียมความพร้อมด้านบุคคล 1.ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน 210142.01 91798
210142 เตรียมความพร้อมด้านบุคคล 2.รายงานผลการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถได้ถูกต้องตามใบรายการตรวจสอบ 210142.02 91799
210143 กำหนดเส้นทางและชั่วโมงการทำงาน 1.จัดทำแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง 210143.01 91800
210143 กำหนดเส้นทางและชั่วโมงการทำงาน 2. กำหนดจุดจอดพักรถระหว่างการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง 210143.02 91801
210143 กำหนดเส้นทางและชั่วโมงการทำงาน 3. ประเมินระยะเวลาในการขนส่งสินค้าตามระยะทางที่กำหนด 210143.03 91802
210144 ตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน 1.ตรวจสอบขนาดและน้ำหนักสินค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด 210144.01 91803
210144 ตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน 2. ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและการคลุมผ้าใบอย่างถูกต้อง 210144.02 91804
210144 ตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน 210144.03 91805

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ   1.1 สามารถตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน   1.2 สามารถรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะได้ถูกต้องตามใบรายการตรวจสอบ2. ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านบุคคล   2.1 สามารถตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างครบถ้วน   2.2 สามารถรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถได้ถูกต้องตามใบรายการตรวจสอบ3. ปฏิบัติการกำหนดเส้นทางและชั่วโมงการทำงาน   3.1 สามารถจัดทำแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง   3.2 สามารถกำหนดจุดจอดพักรถระหว่างการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างถูกต้อง   3.3 สามารถประเมินระยะเวลาในการขนส่งสินค้าตามระยะทางที่กำหนด4. ปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน   4.1 สามารถตรวจสอบขนาดและน้ำหนักสินค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด   4.2 สามารถตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและการคลุมผ้าใบอย่างถูกต้อง   4.3 สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน2. การเตรียมความพร้อมก่อนการขับขี่3. การวางแผนเส้นทางในการขนส่งสินค้า4. การจัดการยานพาหนะ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)    1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ    2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน    1. พิจารณาหลักฐานความรู้        2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ    การปฏิบัติจัดการความปลอดภัยด้านขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ การเตรียมความพร้อมด้านบุคคล การกำหนดเส้นทางและชั่วโมงการทำงาน และตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน(ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. การเตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ จะต้องตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน เช่นการบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลาหรือระยะทาง ตรวจสอบความพร้อมก่อนการเดินทางเป็นต้น และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะตามใบรายการตรวจสอบ   2. การเตรียมความพร้อมด้านบุคคล จะต้องตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน เช่น ทักษะการขับขี่ ชั่วโมงการทำงาน การพักผ่อนก่อนการขับขี่ การตรวจสารเสพติด และตรวจระดับแอลกอฮอล์ เป็นต้น และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถตามใบรายการตรวจสอบ   3. การกำหนดเส้นทางและชั่วโมงการทำงาน จะต้องจัดทำแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน โดยการวางแผนเส้นทาง กำหนดจุดเสี่ยง กำหนดจุดจอดพักรถระหว่างการขนส่งสินค้าทางถนน ประเมินระยะเวลาในการขนส่งสินค้าตามระยะทางที่กำหนด ควบคุมการจำกัดความเร็ว และติดตามด้วยระบบ GPS   4. การตรวจสอบข้อมูลในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องตรวจสอบขนาดและน้ำหนักสินค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้า การคลุมผ้าใบ และตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย           2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย           2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน3. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย           2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน4. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย           2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  ยินดีต้อนรับ