คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ปฏิบัติพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ปฏิบัติพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการชำระภาษีแบบ Manual (Off line), การชำระค่าภาษีอาการแบบ on line, ยืนคำร้องขออนุญาตนำเข้าสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ติดตามใบตอบรับคำร้องของอนุญาตนำเข้าสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ประสานงานลูกค้าที่ต้องการขออนุญาตขนสินค้าผ่านแดนเพื่อรวบรวบรายละเอียดการผ่านแดน, จัดทำเอกสารบัญชีสินค้าเพื่อการขออนุญาตนำสินค้าบรรทุกในยานพาหนะเพื่อผ่านแดน, การวางประกันและทำสัญญาฑัณฑ์บนการส่งออกสินค้าผ่านแดน, ตรวจสอบเอกสารการผ่านพิธีการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, ประสานงานบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศ, เพื่อรับส่งสินค้าไปท่าส่งออกที่กำหนดไว้ ติดตามตรวจสอบสถานะ, การรับบรรทุกสินค้า (Status 0409) เพื่อยืนยันการส่งออกสำเร็จ, ประสานงานบริษัทขนส่งระหว่างประเทศเพื่อส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ, ประสานงานบริษัทประกันเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหาย, ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อทำการขออนุญาตนำเข้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,

   ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการอนุญาตผ่านพิธีการการนำเข้าสินค้าที่ส่งไปยังเจ้าหน้าที่, ตรวจสอบสถานะ การชำระภาษี, จัดทำเอกสารการรับมอบสินค้านำเข้าเพื่อเป็นหลักฐานการรับมอบให้แก่ลูกค้า, ประสานงานบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อรับส่งสินค้าจากท่านำเข้าไปถึงลูกค้าตามที่กำหนด, จัดทำเอกสารควบคุมสินค้าในการขนส่งสินค้าจากท่านำเข้าไปถึงลูกค้า, จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก, จัดทำบัญชีสินค้าที่แสดงรายละเอียดสินค้าที่จะทำการผ่านแดน, จัดทำใบขออนุญาตนำรถยนต์ ยานพาหนะผ่านด่านเข้าราชอาณาจักร ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสินค้าผ่านแดน, ควบคุมการเคลื่อนย้ายขนถ่ายสินค้าผ่านแดน, กำหนดวงเงินวางประกันและจัดการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานและเทคนิคในการคำนวณ

2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

3. สามารถทำงานและประสานงานกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอกได้

4. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้

5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

6. มีความรู้และความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยสินค้า

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

8. มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. ผู้ขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 อาชีพผู้ปฏิบัติการศุลกากรและตรวจปล่อย ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางศุลกากร ไม่น้อยกว่า 300 ใบขนสินค้าหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยไม่น้อยกว่า 100 ใบหรือเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสถาบันที่กรมศุลกากรรับรองและต้องผ่านการสอบข้อสอบมาตรฐานของกรมศุลกากร

4. ได้รับการขึ้นทะเบียนตัวแทนออกของ (ที่มีสังกัด) กับกรมศุลกากร

5. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 อาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากร จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
   ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXX-4-049ZA ชำระภาษีอาการขาเข้า
LOG-EXX-4-050ZA แจ้งข้อมูลสินค้าที่มีใบอนุญาตผ่านระบบ NSW (National Single Window)
LOG-EXX-4-051ZA เตรียมการและการประสานงานการส่งออก สินค้าผ่านแดน
LOG-EXX-4-052ZA ดำเนินการพิธีการตรวจปล่อยสินค้า
LOG-EXX-4-053ZA ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าเพื่อการนำเข้า
LOG-EXX-4-054ZA รับมอบสินค้าสำหรับการนำเข้า
LOG-EXX-4-055ZA เตรียมการและการประสานงานการนำเข้า สินค้าผ่านแดน
LOG-EXX-4-056ZA ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0169-A : บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด โดย สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ
CB-0005-A : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

ยินดีต้อนรับ