คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน รวบรวมข้อมูลประกอบการพยากรณ์จัดซื้อ ประมาณการความต้องการใช้สินค้าบริการ จัดทำแผนการจัดซื้อ ประเมินแผนการจัดซื้อ วิเคราะห์เครื่องมือ เพื่อเลือกแนวทางเจรจาต่อรอง เจรจาต่อรองกับผู้ขายผู้ให้บริการ คัดเลือกผู้ขายผู้ให้บริการ การบริหารต้นทุนในการสั่งซื้อ กำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา ควบคุมคุณภาพในหน่วยงานโดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล

2. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย

3. สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ

4. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

6. พัฒนานวัตกรรม(Process Innovation)และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ในอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ในตำแหน่งหัวหน้างานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 6 สาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
   ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-POO-6-012ZA พยากรณ์การจัดซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม โลจิสติกส์
LOG-POO-6-013ZA วางแผนการจัดซื้อ
LOG-POO-6-017ZA วิเคราะห์ เจรจาต่อรอง และ คัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
LOG-POO-6-021ZA บริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0289-A : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ยินดีต้อนรับ