คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน รวบรวมความต้องการใช้สินค้าบริการ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำประวัติการใช้สินค้า บริการ จัดหมวดหมู่เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้า บริการ จัดทำฐานข้อมูลผู้ขายสินค้าและบริการ รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการ จัดทำข้อกำหนด คุณลักษณะ ราคา และเงื่อนไขของสินค้า บริการ จัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับ ตรวจรับสินค้า บริการที่ส่งมอบ ประเมินประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบสินค้าบริการ ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ขายผู้ให้บริการ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

2. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษพื้นฐาน) หรือภาษาในประเทศอาเซียน

3. มีความรู้การบริหารจัดการระดับต้น กำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

4. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง

5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ

6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

7. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้

8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ในอาชีพหรือผ่านการฝึกงานด้านการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4 เดือน

2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
   ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-POO-4-011ZA สำรวจความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
LOG-POO-4-014ZA กำหนดขอบเขต คุณลักษณะ เงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ
LOG-POO-4-019ZA ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง
LOG-POO-4-020ZA ติดตามการส่งมอบ และประเมินผลผู้ขาย ผู้ให้บริการหลังการส่งมอบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0189-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
CB-0060-A : สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

ยินดีต้อนรับ