คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารกู้ภัย ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารกู้ภัย ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีความสามารถบัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย บันทึกความสามารถในการปฏิบัติงาน ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ในการกู้ภัย วิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการแนวทางการกู้ภัย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารกู้ภัย ชั้น 7 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ 2. มีประสบการณ์การกู้ภัยมาไม่น้อยกว่า 15 ปี และจะต้องผ่านประสบการณ์การกู้ภัย ไม่น้อยกว่า 150 ครั้ง หรือ ผ่านการอบรมมากกว่า 180 ชั่วโมงขึ้นไป จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง หรือ มีความสามารถพิเศษเช่นด้านภาษา เครื่องจักรกล ระบบสื่อสาร/ดาวเทียม ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การใช้แผนที่และเข็มทิศ การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ฯลฯ (ที่มีประโยชน์ในการปฎิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารกู้ภัย ชั้น 7 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน...4....หน่วยสมรรถนะ 4. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารงานกู้ภัย ชั้น 7 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารกู้ภัยชั้น 7 5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่สูงขึ้น การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นก่อนหน้าบางส่วน หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-7-033ZA บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง
PUM-DPM-7-037ZA วิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการแนวทางการกู้ภัย
PUM-DPM-7-036ZA ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ในการกู้ภัย
PUM-DPM-7-029ZA ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นสูง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ