หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการแนวทางการกู้ภัย

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-DPM-7-037ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
204121 ปรับปรุงแนวทางในการกู้ภัย ถอดบทเรียน นำผลสำเร็จของการปฏิบัติและเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ มาใช้

1 รวบรวมสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการกู้ภัย

2 ถอดบทเรียนจากการเกิดเหตุภัย เพื่อจัดทำเป็นแนวทางในการอธิบายได้ถูกต้อง

204122 จัดหานวัตกรรมใหม่ในการป้องกันภัย

1. ค้นคว้า ทดลองหรือจัดหานวัตกรรมในการป้องกันภัย และนวัตกรรมการภัย อย่างถูกต้องและครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมป้องกันภัย ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ