หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นสูง

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-DPM-7-029ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
201511 ปฎิบัติการค้นหาและกู้ภัยชั้นสูง

1 สามารถใช้อุปกรณ์ชั้นสูงที่ต้องได้รับการอบรมการค้นหาและกู้ภัยเช่นการปีน การโรยตัวจากที่สูง การใช้เข็มขัดรัดสะโพก (Harness) อุปกรณ์ลงทางดิ่ง (Self-braking descenderfor single rope) เครื่องมือหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม เลื่อยยนต์ เชือกห่วงชูชีพ เชือกเหยียบ (Adjustable webbing foot loop) รอกเดี่ยวกู้ภัย(Rescue Pulley) อุปกรณ์ช่วยในการไต่ขึ้นทางดิ่ง (AscensionRope Clamp) เชือกทางดิ่งกู้ภัยชนิดพิเศษ ห่วงนิรภัยใช้ทำจุดยึด หรือคล้องอุปกรณ์หรือสามารถใช้อุปกรณ์กู้ภัยเฉพาะสถานการณ์ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศได้

2 สามารถใช้อุปกรณ์ในการกู้ภัยที่ใช้เทคโนโลยีได้เช่นเครื่องค้นหาด้วยเรดาห์ใช้ระบุตำแหน่งของคนที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังโดยใช้สัญญาณเรดาร์ในการตรวจจับการเต้นของหัวใจมนุษย์เป็นต้น

201512 การจัดการสาธารณภัยชั้นสูง

1 จัดโครงสร้างการจัดการเหตุการณ์ตามระบบ ICS

2 จัดทำแผนเผชิญเหตุกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ