หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-DPM-7-033ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
202141 พัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิคในการกู้ภัย

1 จัดตั้งทีมงานกู้ภัยเชิงเทคนิคเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ

2. วางแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ จัดทำแผนงบประมาณ

202142 การจัดโครงสร้างการบริหารและจัดองค์กรศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (organization structure)

1. จัดโครงสร้างองค์กรแบบModular ขยายตัวแบบ Top Down ขึ้นอยู่กับขนาดความซับซ้อน

2. กำหนดขนาดของการควบคุม Span of Control ช่วงการควบคุมที่เหมาะสมเป็นหลัก

3. เอกภาพในการบังคับบัญชาUnity of Command

4. การบัญชาการร่วม (Unified Command)เพื่อให้หน่วยงานต่างๆอธิบายวิธีทำงานร่วมกัน

202143 โอนอำนาจการบังคับบัญชา Transfer of Command สถานการณ์เปลี่ยนแปลง/ซับซ้อนขึ้น

1. มอบอำนาจการบังคับบัญชาจาก ผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง

2. บรรยายสรุปเหตุการณ์ บันทึกการส่งมอบงาน บันทึกเหตุการณ์

202144 ปฎิบัติตามแผนเผชิญเหตุ IAP ที่ได้ทำไว้ล่วงหน้าแล้ว

1. ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ(Reliance on an Incident Action Plan)

2. ระบุกิจกรรมที่ต้องทำให้สำเร็จ

3. กำหนดให้มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ

4. กำหนดกิจกรรมเป็นไปตามแนวทาง นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ของหน่วยงาน

202145 การบริหารจัดการศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือ

1. จัดการทรัพยากรครบวงจรหลักTacticalResources: (ปฏิบัติการ) บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์หลักๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2. ปฎิบัติการบูรณาการด้านการสื่อสารกำหนดแผนและข่ายการสื่อสารที่ทราบทั่วกันอุปกรณ์ ขั้นตอน และระบบการสื่อสาร

3. จัดการข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง Information and Intelligence

4. กำหนดความรับผิดชอบ (Accountability)

5 การส่งออกไปปฏิบัติงาน Dispatched ต้องมีการประเมินสถานการณ์และเผชิญเหตุตามแผน


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ