คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
สามารถรับแจ้งเหตุเมื่อมีภัยประสบภัยทุกประเภทโดยการรับแจ้งเหตุด้วยระบบโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสาร จากประชาชนหรือผู้ประสบภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุโดยตรงหรือจากศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือ และใช้จิตวิทยาในการรับแจ้งเหตุ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ 2. มีประสบการณ์การกู้ภัยไม่น้อยกว่า 3-5 ครั้ง หรือจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการกู้ภัยจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหน่วยงานของรัฐ 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ นักกู้ภัย ชั้น 1 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน....1.....หน่วยสมรรถนะ 4. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 1 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 1
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-1-026ZA รับแจ้งเหตุ รายงานและประสานงานการให้ความช่วยเหลือ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ