คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีสมรรถนะ ในการปฎิบัติการกู้ภัยขั้นพื้นฐาน การบัญชาการเหตุการณ์ขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการกู้ภัยขั้นพื้นฐานเข้าพื้นที่เพื่อค้นหา (Access) ในการปฏิบัติการกู้ภัยขั้นพื้นฐาน ปฎิบัติการค้นหา (Search and rescue) ผู้ประสบภัยขั้นพื้นฐาน เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุ (stabilization) ขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังพื้นที่คัดแยกของหน่วยกู้ชีพ ระดับพื้นฐาน ส่งกำลังบำรุงแก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติการกู้ภัย ขั้นพื้นฐาน ประเมินความต้องการการให้ความช่วยเหลือเพื่อพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ 2. มีประสบการณ์การกู้ภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ จะต้องผ่านประสบการณ์การกู้ภัยไม่น้อยกว่า 5-10 ครั้ง หรือผ่านการอบรมการกู้ภัย ตามหลักสูตรกู้ภัยไม่น้อยกว่า 7 วัน จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรอง หรือมีความสามารถพิเศษเช่นด้านภาษา เครื่องจักรกล ระบบสื่อสาร/ดาวเทียม ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การใช้แผนที่และเข็มทิศ การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ฯลฯ (ที่มีประโยชน์ในการปฎิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน) 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 2 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน....3.......หน่วยสมรรถนะ 4. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 2 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 2
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-2-027ZA ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นพื้นฐาน
PUM-DPM-2-001ZA การบัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นพื้นฐาน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ