คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีความสามารถบัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย บันทึกความสามารถในการปฏิบัติงาน ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ในการกู้ภัย บริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและจัดหาให้เพียงพอแก่การ ช่วยเหลือ บูรณาการทรัพยากร อำนวยการฉุกเฉินในภาวะวิกฤติเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จัดโครงสร้างการจัดการเหตุการณ์ตามระบบ ICS เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือ กำกับดูแลการปฏิบัติการเข้าพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ประสบภัย กำกับดูแลเตรียมการเคลื่อนย้าย(Stabilization) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อให้การรักษาพยาบาลอย่างปลอดภัย กำกับดูแลการส่งกำลังบำรุงผู้ประสบภัยและผู้เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกฝ่าย กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ประสบภัยมิให้สูญหายหรือเสียหาย เตรียมการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัยขั้น 6 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ 2. มีประสบการณ์การกู้ภัย ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ มีประสบการณ์การกู้ภัยไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง หรือผ่านการอบรมการกู้ภัยเกินกว่า 90 วันขึ้นไปจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง หรือมีความสามารถพิเศษเช่นด้านภาษา เครื่องจักรกล ระบบสื่อสาร/ดาวเทียม ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การใช้แผนที่และเข็มทิศ การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ฯลฯ (ที่มีประโยชน์ในการปฎิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน) หรือ 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 6 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน....4.......หน่วยสมรรถนะ 4. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 6 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ชั้น 6 5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่สูงขึ้น การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นก่อนหน้าบางส่วน หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-6-004ZA บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง
PUM-DPM-6-003ZA บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นกลาง
PUM-DPM-6-001ZA ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย
PUM-DPM-6-028ZA ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นกลาง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ