คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะการจัดเตรียมดีเอ็นเอสำหรับการทดสอบงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทักษะการสร้างดีเอ็นเอสายผสม (Recombinant DNA) ทักษะการทดสอบยีน มีทักษะความรู้เกี่ยวกับชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาในระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพและทักษะการถ่ายฝากยีน นอกจากนี้จะต้องมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การควบคุมการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์และรายงานผลการทำงานในห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และตรวจสอบบโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ 3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 หรือ 4. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ 3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 หรือ 4. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 1. ผ่านการประเมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-ZZZ-5-013ZA จัดเตรียมดีเอ็นเอ
BIT-ZZZ-5-014ZA ทดสอบยีน
BIT-ZZZ-5-015ZA การถ่ายฝากยีน
BIT-ZZZ-5-016ZA วิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
BIT-ZZZ-5-017ZA ปฏิบัติงานด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) .01 สืบค้นฐานข้อมูลชีวสนเทศศาสตร์
BIT-ZZZ-5-018ZA ควบคุมการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ
BIT-ZZZ-5-019ZA วิเคราะห์และรายงานผลการทดลอง
BIT-ZZZ-5-020ZA บริหารการจัดการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
BIT-ZZZ-5-021ZA ประเมินและตรวจสอบโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

ยินดีต้อนรับ