คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการหมัก การคัดแยกสารชีวโมเลกุล สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้จะต้องมีความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์รายงานผลการทำงานในห้องปฏิบัติการ การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ 3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 3 หรือ 4. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ 3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 3 หรือ 4. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 1. ผ่านการประเมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-ZZZ-4-008ZA เพาะเลี้ยงเชื้อเชื้อจุลินทรีย์
BIT-ZZZ-4-009ZA เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเซลล์สัตว์
BIT-ZZZ-4-010ZA ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์
BIT-ZZZ-4-011ZA คัดแยกสารตามข้อกำหนด
BIT-ZZZ-4-012ZA ดำเนินการหมัก

ยินดีต้อนรับ