คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถในการจัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ รวมถึงสามารถจัดเตรียม จัดเก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้ การเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 1 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 1 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 1. ผ่านการประเมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 1 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-ZZZ-1-001ZA จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน
BIT-ZZZ-1-002ZA จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน

ยินดีต้อนรับ