คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ข้อมูลสถิติและกำลังการผลิต ข้อมูลความสามารถในการทำงานของเครื่องจักร และข้อมูลคาดการณ์การซื้อขายเพื่อวางแผนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมผู้ปฏิบัติการปรับตั้งเครื่องจักร ทดลองประกอบ ปรับแต่งเครื่องจักร และตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร รวมทั้งสามารถบอกจุดตรวจที่สำคัญและแนะนำการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบและการทดสอบ และกระบวนการผลิตที่เกิดจากการประกอบและการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความผิดปกติในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนหน้างานให้มีความพร้อมในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ - มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง

2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AMP-ZZZ-4-041ZA วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในกระบวน การประกอบ
AMP-ZZZ-4-044ZA วางแผนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
AMP-ZZZ-4-049ZA ควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
AMP-ZZZ-4-050ZA ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ