คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปรับตั้ง ปรับแต่ง และทดลองประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board: PCB) และแชสซี (Chassis) ด้วยเครื่องจักร ได้แก่ Glue Dispenser Machine, Solder Printer Machine, Chip/IC Mounter, Reflow Oven, Axial Insertion Machine และ Radial Insertion Machine ตลอดจนมีความสามารถในการตรวจสอบรูปร่างและขนาดของชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยตาเปล่าและเครื่องจักร ได้แก่ Solder Printed Thickness Inspection, Automated Optical Inspection, In Circuit Test และ Function Test รวมทั้งสามารถบันทึกผลการตรวจสอบเพื่อให้การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักรมีประสิทธิภาพได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ - มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง

2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AMP-ZZZ-3-043ZA เตรียมเครื่องจักรในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
AMP-ZZZ-3-046ZA ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
AMP-ZZZ-3-048ZA ตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยเครื่อง จักร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ