คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ คอนเด็นเซอร์ รีเลย์ สวิตช์ วงจรรวม (IC) แชสซี (Chassis) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board: PCB), เครื่องจับยึดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หัวแร้ง ตะกั่วบัดกรี เครื่องดูดตะกั่วบัดกรี ระบบดูดอากาศ และอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบและปรับแต่งชิ้นงานในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแชสซี (Chassis) และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board: PCB) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ - มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง

2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 2 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AMP-ZZZ-2-042ZA เตรียมงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบบ Drawing
AMP-ZZZ-2-045ZA ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือตามที่กำหนด
AMP-ZZZ-2-047ZA ตรวจสอบและปรับแต่งชิ้นงานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ