คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการผลผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมัน ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการผลผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมัน ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมงานอาชีพ แก้ปัญหาการปฏิบัติงานในบริบทที่สามารถคาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการ หาข้อสรุปประเด็นปัญหา และตัดสินใจในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง สามารถปรับปรุงคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองในการประเมินคุณภาพของทะลายปาล์มน้ำมัน การประเมินคุณภาพของความสุกของผลในทะลายปาล์มน้ำมัน การประเมินราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตามราคามาตรฐานของตลาด และการจัดการตลาดผลผลิตปาล์มน้ำมันในแหล่งรับซื้อ มีทักษะความคิด การสื่อสาร การติดต่อประสานงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน และร่วมทำงานกับผู้อื่น รับผิดชอบในการกำกับควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง มีทัศคติที่ดีในการประกอบอาชีพ และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการผลผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมัน ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2) ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการผลผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมัน ชั้น 3

          หรือ เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการผลผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมัน ชั้น 4 ได้เลย โดยต้องสอบผ่านหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการผลผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมัน ชั้น 3

          3) มีระดับการศึกษาขั้นต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันไม่น้อยกว่า 5 ปี

          หรือ 3.1) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันไม่น้อยกว่า 3 ปี

          หรือ 3.2) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

          หรือ 3.3) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

          หรือ 3.4) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-4-106ZA ประเมินคุณภาพของทะลายปาล์มน้ำมัน
ARC-AGE-4-107ZA ประเมินคุณภาพของความสุกของผลในทะลายปาล์มน้ำมัน
ARC-AGE-4-110ZA ประเมินราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตามราคามาตรฐานของตลาด
ARC-AGE-4-111ZA จัดการตลาดผลผลิตปาล์มน้ำมันในแหล่งรับซื้อ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ