คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถปฏิบัติงานประจำตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างาน ในดำเนินการปลูกปาล์มน้ำมัน ดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมันในระยะปลูกใหม่ (0-1 ปี) ป้องกันและกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน มีทักษะในการคิด การสื่อสารการติดต่อประสานงาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2) มีระดับการศึกษาขั้นต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมันไม่น้อยกว่า 3 ปี

          หรือ 2.1) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมันไม่น้อยกว่า 1 ปี

          หรือ 2.2) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

          หรือ 2.3) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

          หรือ 2.4) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-2-093ZA ดำเนินการปลูกปาล์มน้ำมัน
ARC-AGE-2-094ZA ดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมันในระยะปลูกใหม่ (0-1 ปี)
ARC-AGE-2-095ZA ป้องกันและกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน
ARC-AGE-2-096ZA ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ