คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านบรรจุหีบห่อสินค้าประเภทต่างๆ การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า ถอดประกอบสินค้าประเภทสำนักงาน การขนย้ายสินค้าและจัดวางสินค้า การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการรับฝากสินค้า รวมถึงการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ โดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข

2. มีความรู้ความเข้าใจในงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากสินค้า

3. มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อใช้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีความสามารถปฏิบัติที่หลากหลายและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

5. มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

6. มีความสามารถพัฒนาระบบงานการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ในระดับการปฏิบัติงาน

7. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3

   2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนั้ จำนวนทั้งหมด 16 หน่วยสมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2 จำนวน 8 หน่วยสมรรถนะ

   2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2 อีก

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-3-008ZA บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
LOG-SHB-3-009ZA จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า
LOG-SHB-3-021ZA บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์
LOG-SHB-3-023ZA บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
LOG-SHB-3-024ZA บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า
LOG-SHB-3-004ZA บรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
LOG-SHB-3-005ZA บรรจุหีบห่อสินค้าแตกหักง่าย
LOG-SHB-3-006ZA บรรทุกและขนถ่ายสินค้าสิ่งมีชีวิต
LOG-SHB-3-007ZA บรรจุหีบห่อสินค้างานศิลปะ
LOG-SHB-3-020ZA ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
LOG-SHB-3-022ZA ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
LOG-SHB-3-025ZA จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากสินค้า
LOG-SHB-3-026ZA ตรวจสอบการประกอบสินค้าก่อนส่งมอบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ