คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการสำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้า การวางแผนการขนย้ายสินค้า การควบคุมการบรรจุหีบห่อและการบรรจุหีบห่อสินค้าประเภทต่างๆ การควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย และการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการถอดประกอบสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำเอกสาร และการตรวจสอบสินค้าหลังการขนย้าย โดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

2. มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้า และการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. มีการสำรวจและวางแผนการขนย้ายสินค้า และพัฒนากระบวนการทำงานการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

4. มีความสามารถควบคุมการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

5. มีความรู้ความเข้าใจในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้า และการตรวจสอบสินค้าหลังการขนย้าย

6. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 4

   2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 14 หน่วยสมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3 จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ

   2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3 อีก

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-4-004ZA บรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
LOG-SHB-4-005ZA บรรจุหีบห่อสินค้าแตกหักง่าย
LOG-SHB-4-006ZA บรรทุกและขนถ่ายสินค้าสิ่งมีชีวิต
LOG-SHB-4-007ZA บรรจุหีบห่อสินค้างานศิลปะ
LOG-SHB-4-020ZA ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
LOG-SHB-4-001ZA สำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
LOG-SHB-4-002ZA วางแผนการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
LOG-SHB-4-003ZA ควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
LOG-SHB-4-012ZA ควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
LOG-SHB-4-014ZA ตรวจสอบสินค้าหลังการขนย้าย
LOG-SHB-4-015ZA ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
LOG-SHB-4-016ZA จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
LOG-SHB-4-017ZA สำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
LOG-SHB-4-018ZA วางแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
LOG-SHB-4-019ZA ควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ