คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า การขนย้ายสินค้าและจัดวางสินค้า รวมถึงการบรรจุหีบห่อสินค้าประเภทต่างๆ โดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข

2. มีทักษะการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อใช้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีความสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

4. มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

5. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2

  1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงาน อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

  1.2 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 1

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2

  2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 13 หน่วยสมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 1 จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ

  2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 1 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 1 อีก

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-2-000ZA จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-2-000ZA บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-2-000ZA ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
LOG-SHB-2-000ZA จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-2-000ZA บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-2-010ZA ขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ
LOG-SHB-2-011ZA ขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย
LOG-SHB-2-013ZA จัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด
LOG-SHB-2-008ZA บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
LOG-SHB-2-009ZA จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า
LOG-SHB-2-021ZA บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์
LOG-SHB-2-023ZA บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
LOG-SHB-2-024ZA บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ