สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง ( 79 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรสนับสนุน) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรหลัก) ระดับ 6 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรหลัก) ระดับ 7
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบโครงสร้าง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบโครงสร้าง ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบโครงสร้าง ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า และสื่อสาร ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า และสื่อสาร ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า และสื่อสาร ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานเครื่องกล ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานเครื่องกล ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบงานเครื่องกล ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสร้าง และติดตั้งไม้โครงสร้าง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสร้าง และติดตั้งไม้โครงสร้าง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างสร้าง และติดตั้งไม้โครงสร้าง ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างฉาบปูน ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างฉาบปูน ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างฉาบปูน ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างเหล็กเสริมคอนกรีต ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างเหล็กเสริมคอนกรีต ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างเหล็กเสริมคอนกรีต ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างประกอบ และติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างประกอบ และติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างประกอบ และติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างงานดันท่อลอด ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพผู้ควบคุมงานเครื่องจักรงานดิน ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างอาคาร อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างมุงหลังคา ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างมุงหลังคา ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างมุงหลังคา ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูบาทวิถี ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูบาทวิถี ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูบาทวิถี ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูกระเบื้อง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูกระเบื้อง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูกระเบื้อง ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างทำพื้นหินขัด ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างทำพื้นหินขัด ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างทำพื้นหินขัด ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร ระดับ 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง
อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างมุงหลังคา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างปูบาทวิถี 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างปูกระเบื้อง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างทำพื้นหินขัด 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง (TowerCrane) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างงานดันท่อลอด 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมงานเครื่องจักรงานดิน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างก่ออิฐ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสร้างและติดตั้งไม้โครงสร้าง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างฉาบปูน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเขียนแบบโครงสร้าง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า และสื่อสาร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเขียนแบบงานเครื่องกล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรสนับสนุน) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรหลัก) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเขียนแบบโครงสร้าง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า และสื่อสาร 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเขียนแบบงานเครื่องกล 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเขียนแบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างก่ออิฐ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสร้าง และติดตั้งไม้โครงสร้าง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างฉาบปูน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างประกอบ และติดตั้งเหล็กโครงสร้าง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างงานดันท่อลอด 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมงานเครื่องจักรงานดิน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างมุงหลังคา 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างปูบาทวิถี 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างปูกระเบื้อง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างทำพื้นหินขัด 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ