คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรสนับสนุน) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรสนับสนุน) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการผังเมืองระดับชั้นที่ 5 ต้องมีทักษะตามหน่วยสมรรถนะ 01101 – 01104 กล่าวคือ มีทัศนคติทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ โดยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ มีทักษะในการศึกษา วิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง ประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีในการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง และมีความรู้และความเข้าใจด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านผังเมือง และกระบวนการวางแผนและผัง รวมถึงกรณีศึกษาด้านการพัฒนาเมืองระดับโลก

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผังเมือง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
           a. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสายตรงในสาขาวิชา (Transcripts) หรือ ที่ได้รับการรับรองปริญญาจากสถาบันการอุดมศึกษา
           b. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การทำงานด้านผังเมือง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผังเมือง อาชีพ นักผังเมืองระดับ 5 (บุคลากรสนับสนุน) ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพระดับ 5 ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

       ผู้ที่ทำงานในสาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง โดยเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสายตรง

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-TPN-5-001ZB มีทัศนคติทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ โดยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ
CIP-TPN-5-002ZB มีทักษะในการศึกษา วิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง
CIP-TPN-5-003ZB ประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีในการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง
CIP-TPN-5-004ZB มีความรู้และความเข้าใจด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านผังเมือง และกระบวนการวางแผนและผัง รวมถึงกรณีศึกษาด้านการพัฒนาเมืองระดับโลก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0190-A : สมาคมนักผังเมืองไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ