คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการวางแผนควบคุมคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ สามารถทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพน้ำในแต่ละขั้นตอน และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำประปาไปจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ในกระบวนการผลิตน้ำประปา และยืนยันคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ สามารถใช้ข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนกระบวนการผลิตน้ำประปาให้รู้สภาพน้ำในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตน้ำได้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้สามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในปริมาณที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของผู้ใช้น้ำได้ สามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 4 ต้องผ่านคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 3 มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ไม่ต้องผ่านคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 3 แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ ไม่น้อยกว่า 8 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 4 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 6 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-WOM-4-022ZA ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา
PUM-WOM-4-023ZA ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ
PUM-WOM-4-024ZA แก้ปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต
PUM-WOM-4-025ZA วางแผนการควบคุมคุณภาพน้ำ
PUM-WOM-4-026ZA ตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ
PUM-WOM-4-027ZA แก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำ

ยินดีต้อนรับ