คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการเตรียมการเก็บตัวอย่างน้ำและการรวบรวมตัวอย่างน้ำ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่กระบวนการรับมอบหมายงานการเก็บตัวอย่างน้ำและวางแผนการทำงาน เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการเก็บตัวอย่างน้ำ เตรียมเอกสารการส่งตัวอย่างน้ำ เก็บตัวอย่างน้ำ รักษาสภาพตัวอย่างน้ำ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งสามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย และคำนึงถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคประปาหรืออุตสาหกรรมผลิตน้ำประปาไม่น้อยกว่าน้อย 2 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 2 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-WOM-2-018ZA เตรียมการเก็บตัวอย่างน้ำ
PUM-WOM-2-019ZA รวบรวมตัวอย่างน้ำ

ยินดีต้อนรับ