คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 3)


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 3)
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้สามารถใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอพพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอทีระดับการรู้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมทั้ง นักเรียน/นักศึกษา 
คนทำงาน และผู้บริหาร และต้องสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะไอที (Digital Literacy) ระดับ 1 เข้าถึงและ
ตระหนักดิจิทัล มาก่อน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเรียน/นักศึกษา คนทำงาน และผู้บริหาร

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอทีนี้)
เช่น หมายเหตุ : ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในการติดตั้งเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สารสนเทศ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CEC-ITC-2-007ZA ใช้งานคอมพิวเตอร์
CEC-ITC-2-008ZA ใช้งานอินเทอร์เน็ต
CEC-ITC-2-009ZA ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
CEC-ITC-2-001ZA ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
CEC-ITC-2-002ZA ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
CEC-ITC-2-003ZA ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
DL-0006-A : โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
DL-0010-A : โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
DL-0015-A : คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
TP-0004-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
DL-0002-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (สำนักงานใหญ่)
DL-0005-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (สำนักงานใหญ่)
DL-0012-A : บริษัท ดิจิตอล วีอาร์ จำกัด
DL-0001-A : บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด
DL-0003-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
DL-0013-A : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
CB-0372-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
CB-0389-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
DL-0009-A : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
DL-0014-A : สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย
DL-0016-A : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ยินดีต้อนรับ