คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 3)


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 3)
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CEC-ITC-2-007ZA ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
CEC-ITC-2-008ZA ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
CEC-ITC-2-009ZA ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
CEC-ITC-2-001ZA ใช้งานคอมพิวเตอร์
CEC-ITC-2-002ZA ใช้งานอินเทอร์เน็ต
CEC-ITC-2-003ZA ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
DL-0006-A : โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
DL-0010-A : โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
DL-0012-A : บริษัท ดิจิตอล วีอาร์ จำกัด
DL-0001-A : บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด
DL-0003-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
DL-0013-A : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ