หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานคอมพิวเตอร์

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CEC-ITC-2-007ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้งานคอมพิวเตอร์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ ใช้งานฮาร์ดแวร์ ใช้งานระบบปฏิบัติการ จัดการข้อมูล สำรองข้อมูล ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ และใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10011

ใช้งานฮาร์ดแวร์

1.1 ประเภทของฮาร์ดแวร์ ถูกเลือกใช้ อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน 

10011.01 177390
10011

ใช้งานฮาร์ดแวร์

1.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ถูกเลือกใช้ อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน

10011.02 177391
10011

ใช้งานฮาร์ดแวร์

1.3 การเชื่อมต่ออุปกรณ์นำเข้าถูกเลือกใช้ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ

10011.03 177392
10011

ใช้งานฮาร์ดแวร์

1.4 การเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลถูกเลือกใช้ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ

10011.04 177393
10011

ใช้งานฮาร์ดแวร์

1.5 การแก้ปัญหาการใช้งานฮาร์ดแวร์ ถูก ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งาน

10011.05 177394
10012

ใช้งานระบบปฏิบัติการ

2.1 ประเภทของซอฟต์แวร์ ถูกเลือกใช้อย่าง ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน

10012.01 177395
10012

ใช้งานระบบปฏิบัติการ

2.2 การแสดงผลเดสก์ท็อป ถูกปรับแต่งอย่าง เหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน 

10012.02 177396
10012

ใช้งานระบบปฏิบัติการ

2.3 ฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ ถูกใช้งานได้ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

10012.03 177397
10012

ใช้งานระบบปฏิบัติการ

2.4 โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ ถูกปรับแต่งอย่างเหมาะสม ตามคู่มือของ ระบบปฏิบัติการ

10012.04 177398
10012

ใช้งานระบบปฏิบัติการ

2.5 การแก้ไขปัญหาการใช้ระบบปฏิบัติการ ถูก ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ

10012.05 177399
10013

จัดการข้อมูล

3.1 แฟ้ม (File/Folder) ถูกสร้างได้อย่าง เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานแบบลำดับชั้น

10013.01 177400
10013

จัดการข้อมูล

3.2 แฟ้มถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกต้องตาม ลักษณะการใช้งาน

10013.02 177401
10013

จัดการข้อมูล

3.3 แฟ้มถูกใช้งานได้อย่างถูกต้องคู่มือการใช้งาน

10013.03 177402
10013

จัดการข้อมูล

3.4 ค่ากำหนดของแฟ้มถูกปรับเปลี่ยนได้อย่าง ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน

10013.04 177403
10014

สำรองข้อมูล

4.1 รูปแบบการสำรองข้อมูล ถูกเลือกใช้ได้อย่าง ถูกต้อง ตามลักษณะการสำรองข้อมูล

10014.01 177404
10014

สำรองข้อมูล

4.2 การสำรองข้อมูล ถูกดำเนินการได้อย่าง ถูกต้อง ตามคู่มือของบริการซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน

10014.02 177405
10014

สำรองข้อมูล

4.3 การกู้คืนข้อมูล ถูกดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือของบริการซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน

10014.03 177406
10015

ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่

5.1 ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกเลือกใช้ได้ อย่างเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน

10015.01 177407
10015

ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่

5.2 อุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกเชื่อมต่อกับระบบ เครือข่าย อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กำหนด

10015.02 177408
10015

ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่

5.3 แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกใช้งาน อย่างเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

10015.03 177409
10015

ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่

5.4 แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูก ปรับแต่งอย่างเหมาะสม ตามคู่มือใช้งาน 

10015.04 177410
10016

ใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง

6.1 บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้ง ถูกเลือกใช้งาน อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน

10016.01 177411
10016

ใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง

6.2 บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้ง ถูกใช้งานได้อย่าง ถูกต้อง ตามคู่มือใช้งาน

10016.02 177412
10016

ใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง

6.3 การแบ่งปันทรัพยากรบนคลาวด์คอมพิวติ้ง ถูกใช้งานอย่างถูกต้อง ตามคู่มือใช้งาน

10016.03 177413

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

           1. ปฏิบัติการใช้งานฮาร์ดแวร์

           2. ปฏิบัติการใช้งานระบบปฏิบัติการ

           3. ปฏิบัติการจัดการข้อมูล

           4. ปฏิบัติการสำรองข้อมูล

           5. ปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่

           6. ปฏิบัติการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

           1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

           2. ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

           1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

           2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน 

           3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

           1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีที่เกี่ยวข้อง

           2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

           ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามใช้งานฮาร์ดแวร์ ใช้งานระบบปฏิบัติการ จัดการข้อมูล สำรองข้อมูล ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ และใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยพิจารณาจาหลักฐานความรู้และการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

           1. พิจารณาหลักฐานความรู้

           2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

..................................................................................................

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

           1. การใช้งานฮาร์ดแวร์ มีขอบเขตครอบคลุม ประเภทของฮาร์ดแวร์ เช่น Desktop, Laptops, Tablets, Smartphones, Media Players, Digital Cameras เป็นต้น องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น System Unit, CPU, Memory, Input/Output Devices, Storage Devices เป็นต้น การเชื่อมต่ออุปกรณ์นำเข้าตัวอย่างเช่น Driver, USB, PS2, Firewire, RJ45, พอร์ต Multimedia เป็นต้น การเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผล เช่น USB, HDMI, VGA, DVI, FireWire, พอร์ต Multimedia เป็นต้น พร้อมทั้งการแก้ปัญหาการใช้งานฮาร์ดแวร์

           2. การใช้งานระบบปฏิบัติการ มีขอบเขตครอบคลุม ประเภทของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์เป็นต้น การแสดงผลเดสก์ท็อป เช่น การปรับภาพพื้นหลัง, การตั้งค่าการแสดงผล Resolution, การปรับแต่งไอคอน เพิ่ม ลบ แก้ไข เป็นต้น ฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ เช่น Window, Toolbar, Task Bar, Control Panel, Start Up, Shut Down เป็นต้น โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ เช่น การติดตั้ง ถอนการติดตั้ง และอัพเดตโปรแกรม เป็นต้น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบปฏิบัติการ

           3. การจัดการข้อมูล มีขอบเขตครอบคลุม การสร้าง เคลื่อนย้าย ใช้งาน แฟ้ม/ฐานข้อมูล พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนค่ากำหนดของแฟ้ม เช่น การตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ คัดลอก ย้าย ระบุประเภท จัดรูปแบบการแสดงผล และคุณสมบัติ เป็นต้น

           4. การสำรองข้อมูล มีขอบเขตครอบคลุม รูปแบบการสำรองข้อมูล เช่น Unstructured, System Imaging, Incremental เป็นต้น สำรองและกู้คืนข้อมูล เช่น การสำรองและกู้คืนข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ การสำรองข้อมูลไปยังหน่วยความจำสำรองและหน่วยจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นต้น

           5. การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีขอบเขตครอบคลุม ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Tablet, Smartphone, PDA เป็นต้น การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เช่น WIFI, Bluetooth 4G และ 3G เป็นต้น การใช้แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น SMS, Social Media, Organizer เป็นต้น พร้อมทั้งการปรับแต่งแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

           6. การใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง มีขอบเขตครอบคลุม บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น SaaS PaaS และ IaaS เป็นต้น พร้อมทั้งการใช้บริการและการแบ่งปันทรัพยากรบนคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น Dropbox, OneDrive, Google Drive, Amazon Cloud Service เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.6 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมินยินดีต้อนรับ