หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานอินเทอร์เน็ต

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CEC-ITC-2-008ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้งานอินเทอร์เน็ต

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับใช้งานเว็บเบราเซอร์ สืบค้นข้อมูล ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานปฏิทิน ใช้งานสื่อสังคม ใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร และใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10021

ใช้งานเว็บเบราเซอร์

1.1 ประเภทของเครือข่ายถูกเลือกใช้อย่าง เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

10021.01 177414
10021

ใช้งานเว็บเบราเซอร์

1.2 เว็บเบราเซอร์ถูกปรับแต่งการทำงานได้ อย่างเหมาะสมตามสภาพการใช้งาน

10021.02 177415
10021

ใช้งานเว็บเบราเซอร์

1.3 เว็บเบราเซอร์ถูกใช้งานได้อย่างเหมาะสม ตามประเภทบริการ

10021.03 177416
10022

สืบค้นข้อมูล

2.1 ข้อมูลถูกสืบค้นได้อย่างถูกต้องตามคำค้นที่ กำหนด

10022.01 177417
10022

สืบค้นข้อมูล

2.2 ข้อมูลถูกสืบค้นได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไข ที่กำหนด

10022.02 177418
10022

สืบค้นข้อมูล

2.3 ข้อมูลที่สืบค้นแล้ว ถูกจัดการให้เข้าถึงได้ อย่างรวดเร็ว

10022.03 177419
10023

ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

3.1 อีเมลถูกสร้างขึ้นโดยมีองค์ประกอบที่ ถูกต้องตามข้อกำหนด 

10023.01 177420
10023

ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

3.2 อีเมลถูกปรับแต่งค่าได้อย่างเหมาะสมตาม สภาพการใช้งาน

10023.02 177421
10023

ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

3.3 อีเมลถูกจัดการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

10023.03 177422
10023

ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

3.4 รายชื่อผู้ติดต่อบนอีเมล์ถูกจัดการอย่าง ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน

10023.04 177423
10024

ใช้งานปฏิทิน

4.1 ปฏิทินแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไข ที่กำหนด

10024.01 177424
10024

ใช้งานปฏิทิน

4.2 ตารางนัดหมายถูกสร้างบนปฏิทินได้อย่าง ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

10024.02 177425
10024

ใช้งานปฏิทิน

4.3 ปฏิทินถูกแบ่งปันให้ผู้อื่นใช้งานได้อย่าง ถูกต้องตามสิทธิ์ที่กำหนด

10024.03 177426
10025

ใช้งานสื่อสังคม

5.1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกเลือกใช้อย่าง ถูกต้องตามประเภทของการติดต่อสื่อสาร

10025.01 177427
10025

ใช้งานสื่อสังคม

5.2 การใช้เครือข่ายสังคมถูกดำเนินการได้ อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

10025.02 177428
10026

ใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร

6.1 โปรแกรมการสื่อสารถูกเลือกใช้ได้อย่าง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

10026.01 177429
10026

ใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร

6.2 ค่ากำหนดของโปรแกรมการสื่อสารถูกปรับแต่งได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด

10026.02 177430
10026

ใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร

6.3 โปรแกรมการสื่อสารถูกใช้งานได้อย่าง ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

10026.03 177431
10027

ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

7.1 การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ถูกใช้งานได้ อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

10027.01 177432
10027

ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

7.2 การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้งาน ได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย 

10027.02 177433
10027

ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

7.3 การบริการออนไลน์ถูกใช้งานได้อย่าง ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

10027.03 177434
10027

ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

7.4 การเรียนรู้ออนไลน์ถูกใช้งานได้อย่าง ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

10027.04 177435

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

           1. ปฏิบัติการใช้งานเว็บเบราเซอร์

           2. ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล

           3. ปฏิบัติการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

           4. ปฏิบัติการใช้งานปฏิทิน

           5. ปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคม

           6. ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร

           7. ปฏิบัติการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

           1. อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

           2. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

           1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

           2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน 

           3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

           1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีที่เกี่ยวข้อง

           2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

....................................................................................................

วิธีการประเมิน

           1. พิจารณาหลักฐานความรู

           2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

..................................................................................................

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

           1. การใช้งานเว็บเบราเซอร์ในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้เครือข่าย เช่น (LAN, MAN, WAN, VPN เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานและการปรับแต่งเว็บเบราเซอร์

           2. การสืบค้นข้อมูลในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การสืบค้นด้วยคำค้นและเงื่อนไขที่กำหนด เช่น And, Or, Not, Image, Size, Color, File Type เป็นต้น รวมถึงการจัดการการเข้าถึงข้อมูลที่สืบค้น

           3. การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การสร้างอีเมล์ องค์ประกอบของอีเมล เช่น ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ ส่งถึง สำเนาถึงและสำเนาลับ เป็นต้น การปรับตั้งค่าและการจัดการอีเมล รวมทั้งรายชื่อผู้ติดต่อบนอีเมล์

           4. การใช้งานปฏิทินในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การสร้างตารางนัดหมาย การปรับตั้งค่าปฏิทิน เช่น มุมมอง การจัดเรียง การกรอง เป็นต้น รวมทั้งการแบ่งปันปฏิทินให้ผู้อื่นใช้งาน เช่น Share, Invite เป็นต้น

           5. การใช้งานสื่อสังคมในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามประเภทของการติดต่อสื่อสาร และตามหลักความปลอดภัย เช่น ด้านกฎหมาย จริยธรรม ความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย เป็นต้น

           6. การใช้งานโปรแกรมการสื่อสารในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้โปรแกรมการสื่อสาร เช่น Internet Relay Chat, SMS, Web Conference, Google Hangouts, Streaming Media Technology, E-learning เป็นต้น รวมทั้งการปรับแต่งค่าของโปรแกรมการสื่อสาร 

           7. การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม ความปลอดภัยในการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริการออนไลน์ รวมทั้งการเรียนรู้ออนไลน์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.6 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.7 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมินยินดีต้อนรับ