คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 จะสามารถปฎิบัติงานผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง CNC โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. ทักษะการสื่อสาร

2. การทำงานเป็นทีม

3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 2 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 2 มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย ได้แก่ 102M02 หน่วยสมรรถนะทางเลือก 6 หน่วย ได้แก่ 102C09 หรือ 102C10 หรือ 102C11 หรือ 102C12 หรือ 102C13 หรือ 102C14

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MLD-DMT-3-026ZA กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะด้วยเครื่องจักรกล
MLD-DMT-3-043ZA ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง CNC
MLD-DMT-3-044ZA ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC
MLD-DMT-3-045ZA ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง EDM
MLD-DMT-3-046ZA ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM
MLD-DMT-3-047ZA ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Profile Grinder
MLD-DMT-3-048ZA ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC Grinder
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0126-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ