คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 2 จะสามารถปฎิบัติงานผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกลพื้นฐาน โดยสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือวัดละเอียด และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้[

1. ทักษะการสื่อสาร

2. การทำงานเป็นทีม

3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 7 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 6 หน่วย และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หน่วยสมรรถนะบังคับ 6 หน่วย ได้แก่ 102M01 102C01 102C02 102C03 102C04 และ 102C05 หน่วยสมรรถนะทางเลือก 3 หน่วย ได้แก่ 102C06 หรือ 102C07 หรือ 102C08

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MLD-DMT-2-025ZA จำแนกวัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
MLD-DMT-2-035ZA อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
MLD-DMT-2-036ZA ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์
MLD-DMT-2-037ZA ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
MLD-DMT-2-038ZA ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
MLD-DMT-2-039ZA เลือกใช้เครื่องมือตัด (Cutting Tool)
MLD-DMT-2-040ZA ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง
MLD-DMT-2-041ZA ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด
MLD-DMT-2-042ZA ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ