คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัย (พนักงานควบคุมงานหรือหัวหน้าชุด) ที่มีทักษะในการตรวจนับจำนวนทรัพย์สินมีค่าให้ครบถ้วน ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีทักษะทางการคิดและปฏิบัติงานหลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคในงานได้ และปฏิบัติงานภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 ต้องมีสมรรถนะในการ ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ไม่ปกติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 และประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 3.บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 จะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 5ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-PSA-3-006ZA ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ปกติ
SEC-PSA-3-007ZA ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
SEC-PSA-3-008ZA ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ไม่ปกติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ