คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะในการขับขี่ยานพาหนะ (พนักงานขับรถ) รู้พื้นที่และเส้นทาง ทั้งเส้นทางปกติและเส้นทางลัด รู้จักการแจ้งเหตุฉุกเฉินเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวจากผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 ต้องมีสมรรถนะในการจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยการขนส่งทรัพย์สินมีค่า ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ปกติ ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ไม่ปกติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 จะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-PSA-2-006ZA ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ปกติ
SEC-PSA-2-008ZA ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ไม่ปกติ
SEC-PSA-2-005ZA จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยการขนส่งทรัพย์สินมีค่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ