คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า (พนักงานคุ้มภัย) ที่ใช้ทักษะในปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด มีความสามารถในการลำเลียงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน บรรจุทรัพย์สินมีค่า มีทักษะ การใช้อาวุธปืน ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 ต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ปกติ และปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ไม่ปกติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 ต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานมีความรอบคอบ มีความสามารถในการสังเกตจดจำได้เป็นอย่างดี
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-PSA-1-006ZA ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ปกติ
SEC-PSA-1-008ZA ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ไม่ปกติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ