คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวภาพ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวภาพ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ไขปัญหาทางเทคนิคควบคู่ไปกับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง มีความรู้ด้านองค์ประกอบของสสารหรือตัวอย่างที่จะดำเนินการเก็บ และทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นในการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ผล ดำเนินงานตามแผนการเก็บตัวอย่าง เลือกใช้หลักการและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างได้เหมาะสมและถูกวิธี พร้อมจัดส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง สามารถทำงานตามมาตรฐานแก้ไขปัญหาหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ สามารถตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างการย่อยสลายและการหมักโดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบคุณภาพการย่อยสลายและการหมัก ได้แก่ การย่อยสลายสารอินทรีย์ การผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของน้ำเสียและก๊าซชีวภาพ โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี มีทักษะที่จำเป็นในด้านของเครื่องมือทดสอบ สารเคมี และวัตถุอันตราย ในห้องปฏิบัติการ วิธีการเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ในการทดสอบได้ถูกต้องตามเทคนิคหรือมาตรฐานการทดสอบ และเป็นไปตามหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ใช้สารสนเทศในการทำงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างานภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน รายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวภาพ ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.  เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1  สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
     2.2  สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่                 น้อยกว่า 1 ปี 
     2.3  สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติการฝ่ายผลิตก๊าซชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-ZBTV-636A เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพเชื้อเพลิง
GPW-NQXG-637A เก็บตัวอย่างก๊าซชีวภาพ
GPW-NEPZ-639A ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างการย่อยสลายและการหมัก
GPW-EIUX-640A ปรับปรุงองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ